Team Coaching

Alla företag och organisationer måste kunna hantera förändringar, interna eller externa, för att fungera väl.

Potential

Förändringen kan vara en önskan från företagets sida att förändra en hel eller delar av existerande organisation; t ex ledningsgrupp eller chefsgrupp. Man tror sig veta finns en outnyttjad potential i gruppen – att prestera bättre och fungera mer effektivt, men det är svårt att sätta fingret på vad som ska förändras.

Omorganisation

Det kan vara en förändring man är mitt uppe i. En omorganisation som håller på att genomföras. Personal flyttas i organisationen, får nya arbetsuppgifter och ändrade ansvarsområden. Men, den landar inte riktigt som man tänkt sig.

Nya förutsättningar

Förändringen kan vara till följd av externa faktorer. Nya ägare, ny företagsstruktur eller nya marknadsförutsättningar.

Rätt väg

I alla dessa situationer är en extern coach ett effektivt redskap. För att identifiera gruppens gemensamma värderingar och styrkor och bygga vidare på dessa. För att få gruppen att se vad som blockerar dess utveckling och finna vägar att överbrygga det. För att vara ett bollplank för de nya chefernas tankar och idéer. För att hjälpa cheferna med att finna sina nya roller och att ge dem det stöd som krävs.

Coachens roll skräddarsys efter organisationens behov just nu.

För att teamet ska utvecklas så måste varje medarbetare ha sin roll i teamet klar för sig och vad som de kan bidra med till teamet. Och – omvänt – vad medarbetaren kan förvänta sig av teamet. Då kan teamet utvecklas mot ett gemensamt mål.

Varje enskild medarbetares strävan att själva göra ett bra jobb, kan göra att var och en inte ser hela bilden. Vad teamet behöver göra för att nå det långsiktiga målet. Målet som måste vara tydligt, relevant och förankrat hos alla i teamet.

Självvalda eller på grund av yttre omständigheter, när ägarförhållanden eller företagsstrukturen förändras, förändras också förutsättningarna för de som ska leda företaget. Stöd av en coach till cheferna kan vara skillnaden mellan en lyckad och misslyckad förändringsprocess.

Rätt fokus för teamet är grundläggande för att nå framgång. Rätt fokus innebär också att lägga kraft och tid på det som är väsentligt. Ett klokare utnyttjande av de egna resurserna.

Att identifiera och förankra en gemensam värdegrund gör att beslutsfattandet underlättas. Valet är enkelt när man kan handla i enlighet med värdegrunden. Motivationen att arbeta mot det gemensamma och agera enligt överenskommen etisk ökar för alla i teamet.

När teamets framgångar är viktigare är egna framgångar. När prioriteringar görs av den enskilde med teamets väl i fokus. När man funnit den gemensamma nämnaren som triggar medlemmarna att göra sitt bästa. Då har man funnit nyckeln till att motivera teamet.