Team Coaching

Alla företag och organisationer måste kunna hantera förändringar, interna eller externa, för att fungera väl.

Potential

Förändringen kan vara en önskan från företagets sida att förändra en hel eller delar av existerande organisation; t ex ledningsgrupp eller chefsgrupp. Man tror sig veta finns en outnyttjad potential i gruppen – att prestera bättre och fungera mer effektivt, men det är svårt att sätta fingret på vad som ska förändras.

Omorganisation

Det kan vara en förändring man är mitt uppe i. En omorganisation som håller på att genomföras. Personal flyttas i organisationen, får nya arbetsuppgifter och ändrade ansvarsområden. Men, den landar inte riktigt som man tänkt sig.

Nya förutsättningar

Förändringen kan vara till följd av externa faktorer. Nya ägare, ny företagsstruktur eller nya marknadsförutsättningar.

Rätt väg

I alla dessa situationer är en extern coach ett effektivt redskap. För att identifiera gruppens gemensamma värderingar och styrkor och bygga vidare på dessa. För att få gruppen att se vad som blockerar dess utveckling och finna vägar att överbrygga det. För att vara ett bollplank för de nya chefernas tankar och idéer. För att hjälpa cheferna med att finna sina nya roller och att ge dem det stöd som krävs.

Coachens roll skräddarsys efter organisationens behov just nu.